สัมมนาออนไลน์ เรื่อง มาคำนวณระยะการเข้าถึงที่กำหนดในมาตรฐาน fire alarm กันดีไหม

สัมมนาออนไลน์

จัดโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (GENTHAI) 

ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA)  

เรื่อง มาคำนวณ "ระยะการเข้าถึง" ที่กำหนดในมาตรฐาน fire alarm กันดีไหม

วิทยากรโดย: นายสุวิทย์  ศรีสุข

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. - 21.00 น. ผ่าน Application ZOOM

Visitors: 80,296