Certificate 23 พฤษภาคม 2567

สัมมนาออนไลน์เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพ:หลักการทางวิศวกรรมและการประยุกต์ (Fundamentals of Biogas)

จัดโดย คณะอนุกรรมการด้านพลังงาน สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567
เวลา 19.00 - 20.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

วิทยากร
รศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
(ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์)

 **คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
GENTHAI-2024-A-285 นายกิตติพงศ์ เพทาย 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-286 นายขวัญชัย บุตรไทย 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-287 นายคณโฑ ปานทองคำ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-288 นายเจริญ ฉันบุญช่วย 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-289 นายเจษฎา ใจอ้อม 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-290 นายณัฐพล ทองนุ่ม 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-291 นายณัฐวุฒิ ผุดผ่อน 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-292 นางสาวณัฐสุดา เถกิงผล 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-293 นายเทพพร จันดาลี 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-294 นายธนวัชร หาริคุณ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-295 ว่าที่ร้อยตรีธีรศักดิ์ บุญนาค 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-296 นายนพปฎล จันทร์เรืองรอง 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-297 นายนเรศ สิริธนสารกุล 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-298 ว่าที่ร้อยเอก ดร.ปพน งามประเสริฐ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-299 นายปัญจพล รัชตภูษิต 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-300 นายปิยะบุตร รัตนเสน 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-301 นายปิยะบุตร ยิ้มแฟน 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-302 นายพัธรานนท์ มั่นทอง 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-303 นายพิสิษฐ์ แฉ่งอุทิศ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-304 นายภาสกร โล่ไพศาล 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-305 นายมานะ วัฒนากร 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-306 นายรักชาย เปลี่ยนปาน 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-307 นายฤชากร ลิ่มจิรขจร 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-308 นายฤทธิพร รวมธรรม 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-309 นายวัชระ สมจิตต์ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-310 นายวัฒนา อายตวงษ์ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-311 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-312 นางสาววิภารัตน์ ชัยเพชร 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-313 นายศักดิ์สิทธิ์ คงนุช 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-314 นายสมบูรณ์ สาลำ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-315 นายสมสิทธิ์ ทัศสุริยวงศ์ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-316 นายสรศักดิ์ หมื่นละม้าย 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-317 นายสรสิช ศรีสุข 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-318 นายสิทธิวุฒิ ทองศรีจันทร์ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-319 นายสุภัทรพงศ์ ชาญพานิชย์ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-320 นายเสถียร พรหมทอง 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-321 นายอลงกรณ์ เลิศปัญญา 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-322 นายอัครเดช คงกะพันธ์ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-323 นางสาวอาภัสรา กนิษฐพยาฆร์ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-324 นายอำพล กลิ่น​บัว​แย้ม​ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
GENTHAI-2024-A-325 ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ 301-11-2028/6705-0001 23 พฤษภาคม 2567  
Visitors: 81,338