Certificate 28 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
เวลา 19.00 - 20.30 น.

สัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานการติดตั้งระบบบไฟฟ้า สำหรับการชาร์จ โดย MEA

โดย คณะอนุกรรมการด้านพลังงาน สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
สนับสนุนวิทยากรโดย การไฟฟ้านครหลวง

บรรยายโดย
นายธนิษฐ์ เมนะเนตร
วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

 

**คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-445 นายกฤชติน ศิริตันตราภรณ์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-446 นายกิตติพงศ์ เพทาย 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-447 นายกีรติ ชาน 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-448 นายคณโฑ ปานทองคำ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-449 นายจักรพันธ์ คงครบ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-450 นายจีรพัฒน์ วงศ์ตระกูล 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-451 นายฉัตรวิทย์ สุริยจักหิรั 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-452 นายชวน แซ่อั้ง 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-453 นางสาวชัญญานุช สมจิตต์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-454 นางสาวชาลิสา อุ่นสกุล 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-455 นายชุมพล ตั้งสุขสบายดี 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-456 นายณฐธน ประวิทย์ตานนท์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-457 นายณัฐชนน สมจิตต์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-458 นายณัฐดนัย เวียงเหล็ก 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-459 นายณัฐพล วงษ์วิริยานุกฤต 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-460 นายเทพประทาน ราญรอน 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-461 นายธนพล มาลีลัย 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-462 นายธรรมรัตน์ พอกเพิ่มดี 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-463 นายธิติพันธุ์ พรินทรากุล 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-464 นายธีรยุทธ์ ผลเรไร 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-465 นายนิรันดร์ สุวรรณะ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-466 นาบบุญธรรม ภัทราจารุกุล 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-467 นายปกรณ์ ถีติปริวัตร์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-468 ว่าที่ร้อยเอก ดร.ปพน งามประเสริฐ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-469 นายประหยัด สมานมิตร 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-470 นายปรีชา เหมมัน 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-471 นายพงศกร ศรีทอง 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-472 นายพลจักร นิกาญจน์กูล 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-473 นายพัลลภ อยู่บรรยงค์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-474 นายพีรวุฒิ แสงเพชร 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-475 นายพีระพงษ์ เกษรบัว 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-476 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิพงศ์ โพธิพฤกษ์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-477 นายภควัต เนาว์โสภา 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-478 นางสาวภูมิ์ชาณี เผ่ากันทะ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-479 ว่าที่ร้อยตรีภูวเดช ชัยธราทิพ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-480 นายมานะ วัฒนากร 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-481 นายเมฑาริน หนาแน่น 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-482 นางสาวรวีวรรณ ชนวนทอง 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-483 นายราเชณ คณะนา 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-484 นายฤชากร ลิ่มจิรขจร 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-485 นายวรวัฒน์ โทษาธรรม 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-486 นายวรากร เหมศิริวัฒนา 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-487 นายวัชระ สมจิตต์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-488 นายวิชานนท์ หะนนท์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-489 นายวีรยุทธ เมี้ยงหอม 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-490 นายวุฒิชัย พุทธา 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-491 นายศิริพงศ์ ศรีเชย 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-492 นายเศรษฐยศ แสนสุวรรณศรี 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-493 นายสมสิทธิ์ ทัศสุริยวงศ์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-494 ว่าที่เรือตรีสันติ ศรีทองคำมุข 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-495 นายสายชล กองทอง 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-496 นายสุขธนัท สุกิจจินดากร 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-497 นายสุธรรม ไข่มุกด์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-498 นายสุพจน์ จุลบุตร์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-499 นางสาวสุภาพรรณ เชี่ยวชาญ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-500 นายสุรศักดิ์ สวัสดิ์รักษ์กุล 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-501 นายโสภณ คุ้มวงษ์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-502 นายอนุชา นาทมพล 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-503 นางสาวอภิญญา นะนุ่น 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-504 นายอรรถพร ชูพร้อม 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-505 นายอรรถพล ขุนเจริญ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-506 นายอาณัติ สิงห์สังข์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-507 นายอำนาจ นพพรพิทักษ์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-508 นายศิริพงษ์ พวงสุดรักษ์ 301-11-2028/6611-0001 28 พฤศจิกายน 2566  
         
         
         
         
         
         
         
         
Visitors: 78,451