Certificate 16 สิงหาคม 2566

เผยแพร่ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของระบบการผลิตพลังงานควบคุมตาม

พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535

 

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องบรรทัดทอง ชั้น 3 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

 

 **คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-B-488 นายสงกรานต์ ท้าวมา 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-489 นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์จีน 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-490 นายสุควร หวังชม 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-491 นายอภิรักษ์ จงแก้ววัฒนา 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-492 นางสาวสุพัตรา ธรรมรักษ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-493 นายกิติศักดิ์ สุขเสงี่ยม 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-494 นายยศ บุญคำ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-495 นายอมรพงศ์ ลออมัทนะ  301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-496 นายปวริศร์ บุตรสูงเนิน 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-497 นายสุเทพ สีมาลา 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-498 นายอุทัย วงศ์เขื่อนแก้ว 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-499 นางสาวสุกานดา แต้พันธ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-500 นายสมบัติ รอดเวียง 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-501 นางสุดารัตน์ หนูรอด 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-502 นายนิติเนต คงสันทัด 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-503 นายประภัทร มะกล่ำขาว 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-504 นายเอกชัย เกตุแก้ว 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-505 นายสุรสิทธิ์ อินทร์สุก 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-506 นางสาววิภา อ้อวิชัย 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-507 นายอติยะ ประคองเกื้อ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-508 นายนันจวน เผื่อนศรี 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-509 นายจาตุรนต์ สินธุคุณากร 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-510 นายสมคิด จันทสระ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-511 นางสาววิชาดา ฟักทอง 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-512 นางสาวธรณัส ตั้งกมลศรี 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-513 นายสุพล โลมไธสง 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-514 นายวินัย แซ่จา 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-515 นายโอบาดีห์ วงศ์เจริญ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-B-516 นางสาวกัลยรัตน์ วงษ์พานิช 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-517 นายธนากร  ปัญญาสิทธิ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-518 นายพิพัฒน์ชัย  สุวรรณโภชน์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-519 นายศุภชัย ชูรัตนา 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-520 นายชยากร วีระเศรษฐกุล 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-521 นายวีระศักดิ์   ศรีมงคล 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-522 นางสาวภัทรพร พรหมรักษา 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-523 นางสาวนันทวรรณ อักษรวงศ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-524 นายไพบูลย์ แจ่มถนอม 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-525 นายเดชกมล ศิริวรุณรักษ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-526 นายอำนาจ วงศ์ภูมี 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-527 นายจาตุรงค์   หมอกเมฆ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-528 นางสาวบุญญาพร สุขนก 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-529 นายวิธวินท์ พ่อบุตรดี 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-530 นางสาวอลดา หมัดมี 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-531 นางสาวภัทราพรรณ วิเศษธร 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-532 นายเจษฎา คำแฝง 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-533 นายณัฐวุฒิ ลิ้มสุขสมบูรณ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-534 นายปัทมาสน์  เจนการกิจ     301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-535 นางสาวชฎากาญจน์ ทองคำดี 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-536 นางสาวจิราสิภาษ์ จารุบุตร 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-537 นายทิตนาค  เม้ามูล 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-538 นายไพฑูรย์ ลิ้มสีโล 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-539 นายเสรี ทรงไตรย์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-540 นายพลรัตน์ ภูศรีโสม 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-541 นายรัชต์ภาคย์ ตันติแสงหิรัญ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-542 นายสุรพศ ศรีสนั่น 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-543 นายรัฐกร สถิตวิลัย 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-B-544 นางสาวริญญภัสร์ วรรณวลีวิชญ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-545 นายอนุพงศ์ มานะชัยชนะ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-546 ดร.สุรินทร์ เจริญจิตร์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-547 นายเจนณรงค์ มีสมพงษ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-548 นายอัฑฒ์เมธ อัคคะทัพพ์นารา 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-549 นายกวินชัย ต้องตรงทรัพย์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-550 นายสิทธิพล กว้างนอก 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-551 นายปรีชา มงคลสาคร 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-552 นายอิศเรศ ยิ้มตระกูล 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-553 นายธนาธิป วิริยประสิทธฺ์ชัย 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-554 นายไกรสร ทองศรีสุพรรณ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-555 นายวรวัฒน์ โทษาธรรม 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-556 นายจักรกริช  น้อยภู่ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-557 นายรณชัย ศิริธนารัตนกุล  301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-558 นายยงยุทธ สำเร็จดี 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-559 นายกีรติ โชติสุต 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-560 นายฐิติพงษ์ จงประโคน 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-561 นายธนันต์ชัย สังข์ยิ้มพันธุ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-562 นายสิทธิกร อ่อนบุญญะ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-563 นางสาวสัชฌกร มานมูเลาะ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-564  นายอดิพงษ์ อุโคตร 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-565 นายปฐวี บุญจูง  301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-566 นายศิริพงศ์ เจริญใจ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-567 นางสาวทอฝัน พงคะเชนทร์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-568 นายนิวัฒน์ ตุ่มบุตรเสลา 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-569 นายยุศกล บุญวิเศษ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-570 นายเชษฐา บินฮาซัน 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-571 นายอภินันท์ เวศกิจ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-B-572 นายนพดล เกิดประสงค์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-573 นายธนทัต รุ่งขจรวงศ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-574 นายสรยุทธ์ อยู่สุข 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-575 นายวิชัย อติพลรัตน์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-576 นายวัชรพันธ์ ทองปุ๋ย 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-577 นางสาวจุฑามาศ วาดเขียน 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-578 นายศรวรรธน์ ตลึงจิตร 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-579 นายณัฐสรณ์ ตรังคธาร 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-580 นายชูเกียรติ เดชประเสริฐ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-581 นายมนตรี ศรีบุษย์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-582 นางสาวจรัญญา ไพโรจน์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-583 นายวีระศักดิ์ แสงไชย 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-584 นายนำขบวน จีระธัญญาสกุล 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-585 นายอาคม สุทธิบริบาล 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-586 นายสินชัย พุทธแดง 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-587 นายโสรัจ เทียมวีรสกุล 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-588 นายฐากร ชัยวิริยกุล 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-589 นางสาวกุลศิริ ศักดิ์ประสิทธิ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-590 นายเรวัช ธงชัย 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-591 นายทวีชัย ชัยมหา 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-592 นายศุภชัย เชาว์วิศวชัย 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-593 นายภานุรุจ ไกรสัย 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-594 นายสกุลกร องค์มนตรี 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-595 นายภูมิ จันทะพันธ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-596 นายสืบสาย ศิริจันทรางกูร 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-597 นายคเชนทร์ สุนทรธัย 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-598 นายพร้อมบุญ เจตน์เจริญรักษ์ 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-599 นางกฤษณี เชียงกาขัน 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-600 นายจุลจักร แซ่ลี 301-11-2028/6608-0001 16 สิงหาคม 2566  
Visitors: 83,566