Certificate 15 กรกฎาคม 2566

อบรมหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

โดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

**คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล เลขที่วุฒิบัตร
60013043 นฤมล แสงงาม No.GENTHAI-66-B-419
62010395 อาทิตย์ แสนโคก No.GENTHAI-66-B-420
62015078 รัตน์วรัญช์ แซ่เลี้ยว No.GENTHAI-66-B-421
62015085 อัมรินทร์ ขวัญมี No.GENTHAI-66-B-422
62018364 เศรษฐ์ จรโคกกรวด No.GENTHAI-66-B-423
62021236 รัชนนท์ จันทน์ผลิน No.GENTHAI-66-B-424
62024419 สุทธิภัทร หัวนา No.GENTHAI-66-B-425
62026522 ภาณุ การะเกด No.GENTHAI-66-B-426
62026971 ประพนธ์ ทองลอย No.GENTHAI-66-B-427
62026988 ธรรมรักษ์ หมวกเพ็ชร No.GENTHAI-66-B-428
62034115 พลกฤษ แก้วสวี No.GENTHAI-66-B-429
62034691 ก้องเกียรติ์ ใจอารี No.GENTHAI-66-B-430
63006204 ศิวัช ชมภูศรี No.GENTHAI-66-B-431
63006437 เสาวนีย์ บรรลุ No.GENTHAI-66-B-432
63007449 ชัยพร อินทร์ประสิทธิ์ No.GENTHAI-66-B-433
63007456 สรศักดิ์ เค้าพรสวรรค์ No.GENTHAI-66-B-434
63008660 นันทวัช โพธิ์งาม No.GENTHAI-66-B-435
63008951 เซม เลิศหงิม No.GENTHAI-66-B-436
63015385 ชวนากร พรหมฉ่ำ No.GENTHAI-66-B-437
63017710 อาณัติชัย สวัสดิรักษ์ No.GENTHAI-66-B-438
63018082 ชิษณุพงศ์ จันทร์จิตร No.GENTHAI-66-B-439
63019765 นัทธพงศ์ สว่างแก้ว No.GENTHAI-66-B-440
63019885 ภูวไนย ชัยวงษ์ No.GENTHAI-66-B-441
63020459 จักรกฤษ ขจรภาพ No.GENTHAI-66-B-442
63021649 ฉัตกรณ์ ชูแสง No.GENTHAI-66-B-443
63022404 นภัสวันต์ ธนัญชัย No.GENTHAI-66-B-444
63022435 บุญทวี ประคุต No.GENTHAI-66-B-445
63022442 กฤตยชญ์ ทัพน้อย No.GENTHAI-66-B-446
63023101 ธีระพงศ์ อิสระ No.GENTHAI-66-B-447
63023447 ศุภสิน อยู่สมบูรณ์ No.GENTHAI-66-B-448
63025043 ธนฐา ศรีทองคำ No.GENTHAI-66-B-449
63025492 กิตติศักดิ์ สุขแจ่ม No.GENTHAI-66-B-450
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล เลขที่วุฒิบัตร
63026168 จิราวรรณ จันทะวงษ์ No.GENTHAI-66-B-451
63027238 พรพิพัฒน์ ปัณวรรณ์ No.GENTHAI-66-B-452
63027269 ธนวินท์ เฟื่องฟู No.GENTHAI-66-B-453
63027409 นันทัชพร ทวีโชติ No.GENTHAI-66-B-454
63027529 นราทร คลังมนตรี No.GENTHAI-66-B-455
63027790 ศุภพงศ์ ชูชื่น No.GENTHAI-66-B-456
63027896 นุชากร ไวคำนึง No.GENTHAI-66-B-457
63027916 ชัยมงคล บุญเทพ No.GENTHAI-66-B-458
63027947 ภูวดล มุสิกชาติ No.GENTHAI-66-B-459
63028017 วัชระ ลิ่มวงศ์ตระกูล No.GENTHAI-66-B-460
63028093 ชาญวุฒิ ดวงเงิน No.GENTHAI-66-B-461
63028322 ภัทร์ดนัย วงค์สวัสดิ์ No.GENTHAI-66-B-462
63028442 อาหามะฟิรฮัม เจ๊ะแว No.GENTHAI-66-B-463
63029036 วีรนนท์ แสงปิม No.GENTHAI-66-B-464
63029238 อารีฟ อารอล No.GENTHAI-66-B-465
63029649 ณัฐพล ชนะถาวร No.GENTHAI-66-B-466
63030011 ณัฐพงศ์ กล่ำประสาท No.GENTHAI-66-B-467
63030035 ปาณัสม์ วงษ์สาหร่าย No.GENTHAI-66-B-468
63030073 กันตพัฒน์ บุษบงค์ No.GENTHAI-66-B-469
63034453 สหรัฐ แก้วชาย No.GENTHAI-66-B-470
63035612 บุญโชค รัตตะกุญชร No.GENTHAI-66-B-471
63038782 ศิรณัฏฐ์ พงศ์จันทรเสถียร No.GENTHAI-66-B-472
63038915 กฤตลักษณ์ ชินวิทย์ No.GENTHAI-66-B-473
63040964 กฤษกร กองศิริ No.GENTHAI-66-B-474
63041363 ณฐนนท์ เจียมรัมย์ No.GENTHAI-66-B-475
63041370 วศิน ผดุงศิลป์ No.GENTHAI-66-B-476
63041490 ธิวาวัฒน์ เอี่ยมระออ No.GENTHAI-66-B-477
63044197 นิภัทร์ หวัดสนิท No.GENTHAI-66-B-478
63045065 ปิยะ สวยรูป No.GENTHAI-66-B-479
63046919 รังสิมันต์ ปัฐมาศ No.GENTHAI-66-B-480
63048666 ชลวิชช์ ศรีสุรัตน์ No.GENTHAI-66-B-481
63048680 อริสรา อดกลั้น No.GENTHAI-66-B-482
63049089 ต้นตระชัย พิมพเสน No.GENTHAI-66-B-483
63049630 ภาคิณ มุกดาภิรมย์ No.GENTHAI-66-B-484
63051925 เฉลิมชัย เจิมขุนทด No.GENTHAI-66-B-485
63052800 สันติภาพ ฉายอรุณ No.GENTHAI-66-B-486
64069887 สิริภัค ขับร้อง No.GENTHAI-66-B-487
Visitors: 83,566