Certificate 9 พฤศจิกายน 2566

สัมมนาออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Fire Protection for Generator Room

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เวลา 19.00 - 20.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

 
วิทยากร
นายอภิชัย รุ่งเลิศอารมย์
หัวหน้าแผนกวิชาการ บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด

 

**คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-374 นางสาวกนกวรรณ อิ่มสมบูรณ์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-375 นายกฤชติน ศิริตันตราภรณ์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-376 นายกฤษณพงศ์ นิวาส 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-377 นายกิตติพิชช์ เชาว์ดี 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-378 นายกุลธร วงค์เครือใจ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-379 ยกเลิก      
No.GENTHAI-66-A-380 นายโกวิทย์ พัฒชู 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-381 นายคชพัทธ์ รัชตเมธิน 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-382 นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-383 นายจาตุรนต์ วงค์ไชยษา 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-384 นายจำรัส จุ้ยเปี่ยม 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-385 นายเจริญ ฉันบุญช่วย 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-386 นายฉัตรพล วิวัฒนาเจริญกุล 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-387 นายชนะพล ธิตะโคตร 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-388 นางสาวชลิฏา ยุวบุตร 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-389 นายชุติมันต์ ธีรกรชัยธวัช 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-390 นางสาวชุติมา จงอรุณงามแสง 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-391 นายชุมพล ตั้งสุขสบายดี 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-392 นายฐตพล บงกชกาญจน์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-393 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ วิธิสินธุ์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-394 นายณัฐดนัย วิทยศักดิ์พันธุ์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-395 นายณัฐพล ผลสมบูรณ์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-396 นายเด็ดเดี่ยว บำขุนทด 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-397 นายธนากร สิริมูล 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-398 นายธิติสรณ์ จิระเกียรติกุล 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-399 นายธุวชิต สติมั่น 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-400 นางสาวนิภาพร ไร่รัตน์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-401 นายบัณฑิต จงวิไลเกษม 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-402 นายบัณฑิต บัวบุตร 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-403 นายปริญญา ลำโคลัด 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-404 นายปรีชา เหมมัน 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-405 นายปวีณ เวชเฟื่อง 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-406 นายปัญญา โรจน์บำรุง 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-407 นายปิยะพงษ์ เปสาโก 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-408 นายพงศ์ศิษฐ์ อุทัยธรรมบาล 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-409 นายพงษ์สุทัศน์ สุพัฒน์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-410 นายพิชิตพงษ์ พวงมาลัย 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-411 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิพงศ์ โพธิพฤกษ์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-412 ว่าที่ร้อยตรีภูวเดช ชัยธราทิพ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-413 นางสาวมัทนา สุขลุน 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-414 นายมานะ วัฒนากร 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-415 นายรชานนท์ หอกกิ่ง 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-416 นายรัฐทวี ตั้งมั่นยุติธรรม 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-417 นางสาวลัดดาวรรณ สีทัศน์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-418 นายวรรณพงษ์ กิ่มเพ็ชร 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-419 นายวรวิทย์​ เจียมดำเนินกิจ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-420 นายวรวุฒิ ด้วงโต้ด 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-421 นายวัชระ สมจิตต์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-422 นางสาววิชุนารถ เล้าอติมาน 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-423 นายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-424 นายวีรยุทธ พลเยี่ยม 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-425 นายศิริพล นพวรรณ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-426 นายศุภเจต ธนกวินวาณิชย์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-427 นายศุภฤกษ์ กำเนิดศุภผล 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-428 นายสกล ธนวนกุล 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-429 นายสมชาย ประภาวงษ์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-430 นายสมปอง ศรีสุข 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-431 นายสมสิทธิ์ ทัศสุริยวงศ์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-432 นางสาวสริตา ทับทอง 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-433 นายสันติสุข ศรียงค์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-434 นายสายชล กองทอง 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-435 นายสายชล แซ่เตี๋ย 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-436 นายสาวิตร ศิริวัชรกิจ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-437 นายสิทธา ขอบเขต 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-438 นายสืบพงศ์ พุ่มกุมาร 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-439 นายสุเทพ เข้มขัน 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-440 นายสุธี สุขธรรมรัตน์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-441 นางสาวสุภาพร รัตนสุวรรณ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-442 นายโสรัจ เทียมวีรสกุล 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-443 นายอนุสรณ์ แตงเที่ยง 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-444 นายเอกนรินทร์ หมื่นราม 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-509 นายศิริพงษ์ พวงสุดรักษ์ 301-08-2028/6611-0003 9 พฤศจิกายน 2566  
         
         
         
         
         
         
         
         
Visitors: 83,566