Certificate 19 กันยายน 2566

สัมมนาออนไลน์เรื่อง  Mobile Waste Incinerator Power Plant โรงไฟฟ้าขยะเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
เวลา 19.00 - 20.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom
 
วิทยากร
ดร.กันย์ วงศ์เกษม
หัวหน้ากองการผลิต โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จัดโดย คณะอนุกรรมการด้านพลังงาน สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 **คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-254 นางสาวกัลญาณัฎฐ์ษร ปรีดีชญาณ์ภาสกุล 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-255 นายการัณย์ ต้นตระกูลรัตน์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-256 นายกิตติพร แสนสะสม 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-257 นายเกียรติศักดิ์ รักษาราษฎร์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-258 นายจักรพันธ์ คงครบ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-259 นายจักรวาล ชาญวิทยพันธ์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-260 นายเจริญ ฉันบุญช่วย 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-261 นายฐตพล บงกชกาญจน์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-262 นายฐิติพงศ์ ฐาปนะดิลก 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-263 นายณรงค์ วุฒิปัญญาศักดิ์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-264 นายณัฐพล ศุภฤทธิ์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-265 นายณัฐพล ผลสมบูรณ์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-266 นางสาวทิวาวรรณ สารสังข์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-267 ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-268 นายธวัชชัย บำเพ็ญผล 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-269 นายนิวัฒน์ ภูมมา 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-270 ว่าที่ร้อยเอก ดร.ปพน งามประเสริฐ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-271 นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-272 นายพรเทพ ธนเลิศพิพัฒน์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-273 นายพลอย พลอยประดับ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-274 นายพีรพงษ์ นาคพรหมมินทร์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-275 นายมานะ วัฒนากร 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-276 นายรัฐ เรืองโชติวิทย์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-277 นางสาวรัตติยา ดังงา 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-278 นายราเชล ศรีษะน้อย 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-279 นายฤชากร ลิ่มจิรขจร 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-280 นางสาวลัดดาวรรณ สีทัศน์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-281 นายวรยุทธ คล้ำปลอด 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-282 นายวรวิทย์ เจียมดำเนินกิจ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-283 นายวรัชญ์ จัตุนวรัตน์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-284 นายวัชระ สมจิตต์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-285 นายวีรยุทธ พลเยี่ยม 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-286 นายศรายุธ บุญยศ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-287 นายศราวุฒิ วงค์เรือน 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-288 นายสัญชัย ชูช่วย 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-289 นายสาวิทย์ นาคมิตร 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-290 นางสาวสิริน ยันตะพันธ์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-291 นายสุเมธ ปัญญาชัยเสนะ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-292 นายเสถียร พรหมทอง 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-293 นายอรรถกร เภรีฤกษ์ 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-294 ดร.อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-295 นายอัฐวรรธน์ เสือคุ่ย 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-296 นายจิตติพัฒน์   ใจพรหมมา 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-297 นางสาวธราญา โพธิธีรบุตร 301-11-2028/6609-0002 19 กันยายน 2566  
Visitors: 80,285