รุ่นที่ 3/2566

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-B-245 คุณกษิดิศ สุดกลับ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-246 คุณเคน บุญปถัมภ์ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-247 คุณฉลองชัย บุญเสมา 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-248 คุณชินพันธ์ วริทธ์วรานนท์ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-249 คุณชูสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-250 คุณฐิตอัฑฒ์ เฉลิมเจริญรัฐ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-251 คุณณฐรินีย์ วัฒนโภคินกุล 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-252 คุณณัฐชนน โสภา 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-253 คุณกรธัช อ่อนศรี 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-254 คุณศุภณัฐ บัวขจร 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-255 คุณธนาคม วังธนสุวรรณ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-256 คุณธวัชปารย์ ประสารคุณ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-257 คุณนพดล แปงแสน 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-258 คุณปฐวีพงศ์ สุวรรณสิงห์ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-259 คุณปริญญา พงษ์ทอง 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-260 คุณปรีดา ศรีปทุมรักษ์ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-261 คุณปิยะพงษ์ ใจชอบ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-262 คุณพิชญ์สินี กมลวิศิษฎ์ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-263 คุณมนตรี หุ่นดี 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-264 คุณมนัสนันท์ ด้วงพิทักษ์ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-265 คุณยุทธพงศ์ สุภัทรวงศ์ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-266 คุณรัฐพงศ์ เฟื่องฟู 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-267 คุณวรพล แก้วยิ่ง 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-268 คุณวราพรรธน์ โชติวิวัฒน์กูล 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-269 คุณวีรสิทธิ์ จวนสุขสวัสดิ์ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-270 คุณสมชาติ วงศ์เทพ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-271 คุณทวิช แท่นสุวรรณ 102-08-2028/6605-569 19-21 พฤษภาคม 2566  
Visitors: 80,287