Certificate 31 สิงหาคม 2566

สัมมนาออนไลน์เรื่อง พื้นฐานการลดทอนเสียงและห้องเก็บเสียงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Sound Attenuation Basics and Generator Room Sound Attenuator

 

จัดโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

สนับสนุนการจัดโดย บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

 

บรรยายโดย

นายวิชัญญ์    ฮาสุวรรณกิจ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมสัน อะคูสติกส์ จำกัด

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

เวลา 19.00 - 20.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

**คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate

</tbo
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-199 นางสาวกนกวรรณ แก้วชาติ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-200 นายกฤษฎาพร มีชัย 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-201 นายคมเอก โฆสิระโยธิน 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-202 นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-203 นางสาวจันทาภา พรหมพินิจ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-204 นายจำรัส จุ้ยเปี่ยม 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-205 นายเจริญ ฉันบุญช่วย 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-206 นายชยันต์ แสนสุดใจ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-207 นายชัย จิรัฐติกานันท์ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-208 นายฐตพล บงกชกาญจน์ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-209 นายณัฐพงศ์ ศรีสุวรรณ์ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-210 นายณัฐพล ผลสมบูรณ์ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-211 นายดุสิต ป้องกันภัย 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-212 นายทรงกิจ จิตภักดีบดินทร์ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-213 นายทรงพัฒน์ สามิตร 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-214 นายทศพล เพ็ญศรี 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-215 นายธนกฤต สุดประเสริฐ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-216 นางสาวธนพร หงษ์เวียงจันทร์ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-217 นายนฤเดช จันทร์นก 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-218 นายนพรัตน์ ม่วงคุ้ม 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-219 นายนัฐพงษ์ ใจเปี้ย 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-220 นายนิวัฒน์ ภูมมา 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-221 นายบุญโฉม แต้มสุด 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-222 นายบุรัสกร หมวดสันเทียะ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-223 นายประชา ทุสดี 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-224 นายประชา ทุสดี 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  ยกเลิกรายชื่อซ้ำ
No.GENTHAI-66-A-225 นายปริญญา ลำโคลัด 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-226 นางสาวปรียาภรณ์ แสวงผล 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-227 นายพัธรานนท์ มั่นทอง 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-228 นายไพฑูรย์ เทพทอง 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-229 นายภูวภัท สุขทองสา 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-230 นายภูษิต ค้าเกิด 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-231 นายมานะ วัฒนากร 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-232 นางสาววรนิษฐา แสงวิเชียร 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-233 นายวรวิทย์ เจียมดำเนินกิจ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-234 นายวัชระ สมจิตต์ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-235 นายวิโรจน์ เพชรคง 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-236 นางวิศรา เสขุนทด 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-237 นายวีรยุทธ พลเยี่ยม 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-238 นายวีรสิทธิ์ จวนสุขสวัสดิ์ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-239 นายสมบัติ พรหมสวรรค์ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-240 นายสมปอง ศรีสุข 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-241 นายสรพงษ์ ฉันชื่น 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-242 นางสาวสริตา ทับทอง 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-243 นายสันติสุข ศรียงค์ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-244 นายสายชล กองทอง 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-245 นายสิรพัฒน์ ศิลปี 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-246 นายสุทธิพร พันธุ์โชติ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-247 นายสุพจน์ แน่นอุดร 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-248 นายอภิชาติ อาภาพิมลรัตน์​ 301-08-2028/6608-0274 31 สิงหาคม 2566  

Visitors: 83,566