Certificate 15 สิงหาคม 2566

 

สัมมนาออนไลน์เรื่อง การตรวจสอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยายนต์ไฟฟ้า (EV Charger Inspection)

 

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
เวลา 19.00 - 20.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

 

จัดโดย คณะอนุกรรมการด้านพลังงาน สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 

วิทยากร
นายจิรายุ ไทยประเสริฐ​
- ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า พร้อมทั้งมีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

 

**คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate

<

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-119 นายกฤษณ์ กรุณ์ดิลก 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-120 นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-121 นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรักษ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-122 นายกีรติ กิรสมุทรานนท์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-123 นายไกรศร ผิวผัน 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-124 นายจักรพันธ์ คงครบ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-125 นายจักรวาล ชาญวิทยพันธ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-126 นายจิรายุ ชมศรี 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-127 นางสาวจุไรลักษณ์ ศรีธิวงศ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-128 นายเจริญ ฉันบุญช่วย 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-129 นายชนินทร์ ปิยะเจริญวัฒนา 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-130 นายชัยพิพัฒน์ จันทร์สง่า 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-131 นายชาญชัย สิทธิชัย 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-132 นางสาวชาลิสา อุ่นสกุล 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-133 นายชุมพล ตั้งสุขสบายดี 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-134 นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-135 นายฐตพล บงกชกาญจน์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-136 นายณัฐพงศ์ ศรีสุวรรณ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-137 นายณัฐพงศ์ ทวีสุข 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-138 นายณัฐพล ผลสมบูรณ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-139 นายธนาพงศ์ จำปาสิม 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-140 นายธนิต จินตนา 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-141 นางสาวธิดารัตน์ สท้านมานมินทร์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-142 นาวาเอกธิติพันธุ์ พรินทรากุล 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-143 นายธีรพงษ์ ไชยคำ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-144 นายธีระพล ชัยธัมมาวุธ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-145 นายนรสิงห์ พุ่มแย้ม 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-146 นายนรินทร์ ขาวฉวีรัตนชาติ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-147 นายนัทธวัฒน์ ไชยจารีย์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-148 นายนิติพงษ์ ขันธรัตน์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-149 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยัง สิงห์เจริญ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-150 ว่าที่ ร.อ.ดร.ปพน งามประเสริฐ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-151 นายปราโมทย์ ปัชชลีกุล 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-152 นายปริญญา บุณยะวาสี 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-153 นายปรีชา แจ่มเสียง 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-154 นายปวริศ แสนจำสาร 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-155 นายปองชัย พงศ์วิสิฐไพบูลย์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-156 นายปาอิส ดือราแม 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-157 นายพงศธร ธรรมปิยะ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-158 นายพงษ์พิพัฒน์ น่วมสุวรรณ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-159 นายพรพงษ์ ตันเจริญ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-160 นายพิชญา พลพงษ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-161 นายพิภพ ก้อนทอง 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-162 นายพิสิฎฐ์ หลักทองไชย 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-163 นายพุฒิพงศ์ แห่หล้า 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-164 นายภานุพงษ์ เสมอพันธ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-165 นายภูวดิท ดิฐศูภมาศ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-166 นายมานะ นิลจันทร์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-167 นายมารวย อินทร์แป้นพะเนาว์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-168 นายยุทธณา คงจีน 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-169 นายฤชากร ลิ่มจิรขจร 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-170 นายลิขิต ลิ้มกาญจน์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-171 นายเลอชัย กิรสมุทรานนท์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-172 นายวรเมธ คงอ่อน 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-173 นายวราวุฒิ สมบูรณ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-174 นายวริทธิ์โชติ ซิ่วสุวรรณ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-175 นายวัชร​ยศ เชื่อม​กลาง 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-176 นายวัชระ สมจิตต์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-177 นายวิษณุ จันทร์พงษ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-178 นายวิสิฐพงศ์ วงศ์ไชยา 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-179 นายวุฒิศิลป์ เรืองวิทยานิธิกร 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-180 นายศราวุธ วันลับแล 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-181 นายศุภกิจ คร่ำเครือ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-182 นายศุภชัย สงวนไว้ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-183 นายศุภณัฐ อรุณรัศมี 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-184 ดร.สงวนศักดิ์ เภสัชสงวน 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
     

 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-185 นายสถิตย์พงศ์ เจริญยิ่ง 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-186 นายสมชาย พรนราทิพย์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-187 ว่าที่พันตรีสมนึก แช่มประเสริฐ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-188 ว่าที่เรือตรีสันติ ศรีทองคำมุข 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-189 นางสาวสิริน ยันตะพันธ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-190 นางสาวสุกัญญา ศรีอ่อนรอด 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-191 นายสุทธิพร พันธุ์โชติ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-192 นายสุพจน์ ทางเณร 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-193 นายสุพรรณ ภูกิ่งนา 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-194 นายอนุสรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-195 นายอภิชาติ อาภาพิมลรัตน์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-196 นายอรรณพ รัตนพล 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-A-197 นายเอกสิทธิ์ เผ่าพันธ์ 301-11-2028/6608-0044 15 สิงหาคม 2566  
Visitors: 80,287