Certificate 9 สิงหาคม 2566

ุอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
“การจัดทำแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม (กรณีผลิตพลังงานควบคุมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจากพลังงานแสงอาทิตย์)” รุ่นที่ 6

จัดอบรมโดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

(ภายใต้ MOU ความร่วมมือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.


บรรยายโดย
นายเอกลักษณ์ เลื่องสุนทร
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

**คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-B-305 นายกรทักษ์ จันต๊ะสน 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-306 นางสาวกิตติยา อ่วยสุข 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-307 นายจักรกฤษณ์ ศรบริสุทธิ์ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-308 นายชัยรัตน์ อัตวิชา 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-309 นายไชยวัฒน์ สาราจันทร์ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-310 นางสาวญาดานุช  หีบเพชร 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-311 นายธนิตศักดิ์ เจริญนาคะพัฒน์ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-312 นายธรณ์ธันย์ พันธุ์เพียรธรรม 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-313 นายนพพร น้อยเกตุ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-314 นายเนตรชนก แก้ววิเชียร 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-315 นายบรรจง  ตรงต่อการ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-316 นายประญัติ สุขแก้ว 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-317 นายประยุตต์ บัวเมือง 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-318 นายประสิทธิ์  วงษ์จันทร์ดี 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-319 นายพงษ์เทพ นะรานันท์ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-320 นายพรชัย รอดอัมพร 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-321 นายพศิน ผ่องศรี 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-322 นายพัฒนพงศ์ ปลื้มเกษร 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-323 นายพิชิต ทรงวิชัย 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-324 นางสาวพิมวษา พุทธวงค์ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-325 นายเพลิน ชายแดน 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-326 นายไพศาล วณิชโยบล 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-327 นายรามินทร์ ช่วยเรียง 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-328 นายวชิรวิทย์ ศรีประวัติ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  

      ไม่เปิดเผยข้อมูล 
No.GENTHAI-66-B-330 นายวิชิต แก้ววิเชียร 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-331 นายศุภลักษณ์ ศรีตา 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-332 นายศุภวัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-333 นายสุดธิชัย วงศ์ธรรม 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-334 นายหรินทร์ พลวิเศษ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-335 นายอนุกูล ถิระการ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-336 นายอัครเดช คงกะพันธ์ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-337 ว่าที่ ร.ต.อัมรินทร์ ศรีสุข 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-338 นายอัษฎายุทธ มิตรศิริ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-339 นายอิสรา ซอนเสน 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-340 นายเอกพงศ์ นุตนากุลพงศ์ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-341 นายวิรัตน์  จิรพัฒนาลักษณ์ 102-11-2028/6608-0061 9 สิงหาคม 2566  

 

Visitors: 83,566