Certificate 21 พฤษภาคม 2566

 

อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
“การจัดทำแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม (กรณีผลิตพลังงานควบคุมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจากพลังงานแสงอาทิตย์)” รุ่นที่ 4

จัดอบรมโดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

(ภายใต้ MOU ความร่วมมือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย)

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค

บรรยายโดย
นายประพนธ์ ฟักอินทร์
หัวหน้ากลุ่มพลังงานควบคุม วิศวกรชำนาญการพิเศษ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

**คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-B-204 นายกวินชัย ต้องตรงทรัพย์ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-205 นายก้องฤทธิ์ สินสะ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-206 นายกัญญณัช ฤทธานนท์ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-207 นายกิตติ คงจันทร์ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-208 นายกิตติณัฏฐ วัชรภาสกร 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-209 นายเกษมฌาณ มีเดช 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-210 นายคัมภีร์ คงพลัง 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-211 นางสาวจันทาภา พรหมพินิจ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-212 นายเจษฎา คำแฝง 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-213 นายฉัตรดนัย ดีสลิด 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-214 นายชยพล ธรรมอักษร 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-215 นายชัยพิพัฒน์ จันทร์สง่า 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-216 นายชาตรี ตัณฑพงษ์ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-217 นายณรงค์ ศรีสง่า 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-218 นางสาวณัฐธยาน์ ขุนชนะ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-219 นายทรงกิจ จิตภักดีบดินทร์ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-220 นายธเนศ สุขศิริกุล 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-221 นายธวัชชัย จิตพัฒนกุล 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-222 นายนิพนธ์ คงช้าง 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-223 นางสาวนิลุบล เขื่อนคำ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-224 นางสาวบุญญาพร สุขนก 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-225 นางสาวปนัสยา ศิลา 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-226 นายประศาส์นพร จันทร์ชู 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-227 นายประหยัด สัตนัน 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-228 นายปรัชญา คำทะเนตร 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-229 นายพงศ์ปณต อู่แก้ว 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-230 นางพุทธพร บุตรโพธิ์ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-231 นางสาวภัทรพร พรหมรักษา 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-232 นายมหัทธน ทีจันทึก 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-233 นายวศิลป์ เริงแสวง 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-234 นางสาววาสิตา ตุลธรธรรม 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-235 นายวิไล ปะเสนะ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-236 นายวิศว เฉียบแหลมดี 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-237 นายศรายุทธ พรมหลง 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-238 นายสุนทร ดอนชัย 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-239 นายสุลักษณ์ โจสรรค์นุสนธิ์ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-240 นายสุวรรณ โอสถ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-241 นายอนันต์ พงศ์พันธุ์ภาณี 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-242 นายอรรคเดช ศิริ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-243 นายอรรถพร ห้องจีน 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-244 นางสาวอารีญา หนูเจริญ 102-11-2028/6605-006 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-245 คุณกษิดิศ สุดกลับ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-246 คุณเคน บุญปถัมภ์ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-247 คุณฉลองชัย บุญเสมา 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-248 คุณชินพันธ์ วริทธ์วรานนท์ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-249 คุณชูสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-250 คุณฐิตอัฑฒ์ เฉลิมเจริญรัฐ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-251 คุณณฐรินีย์ วัฒนโภคินกุล 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-252 คุณณัฐชนน โสภา 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-253 คุณณัฐพล อ่อนศรี 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-254 คุณศุภณัฐ บัวขจร 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-255 คุณธนาคม วังธนสุวรรณ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-256 คุณธวัชปารย์ ประสารคุณ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-257 คุณนพดล แปงแสน 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-258 คุณปฐวีพงศ์ สุวรรณสิงห์ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-259 คุณปริญญา พงษ์ทอง 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-260 คุณปรีดา ศรีปทุมรักษ์ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-261 คุณปียะพงษ์ ใจชอบ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-262 คุณพิชญ์สินี กมลวิศิษฎ์ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-263 คุณมนตรี หุ่นดี 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-264 คุณมนัสนันท์ ด้วงพิทักษ์ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-265 คุณยุทธพงศ์ สุภัทรวงศ์ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-266 คุณรัฐพงศ์ เฟื่องฟู 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-267 คุณวรพล แก้วยิ่ง 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-268 คุณวราพรรธน์ โชติวิวัฒน์กูล 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-269 คุณวีรสิทธิ์ จวนสุขสวัสดิ์ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-270 คุณสมชาติ วงศ์เทพ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
No.GENTHAI-66-B-271 คุณทวิช แท่นสุวรรณ 102-08-2028/6605-569 21 พฤษภาคม 2566  
Visitors: 80,293