Certificate 25 เมษายน 2566

 

อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
“การจัดทำแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม (กรณีผลิตพลังงานควบคุมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจากพลังงานแสงอาทิตย์)” รุ่นที่ 3

จัดอบรมโดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

(ภายใต้ MOU ความร่วมมือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค

บรรยายโดย
นายเอกลักษณ์ เลื่องสุนทร
วิศวกรชำนาญการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

**คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-B-177 นางสาวกนกวรรณ อิ่มสมบูรณ์ 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-178 นายเกียรติศักดิ์ ศรีเกษม 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-179 นายโกศล สนทอง 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-180 นายชัยยา ปาณาราช 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-181 นายฐิติ ภู่แย้ม 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-182 นางสาวนิธิกานต์ กล่าวกิติกุล 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-183 นายเนติพงษ์ คำพรหม 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-184 นายปรัชญพงศ์ วงค์ตา 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-185 นายปวีณ เวชเฟื่อง 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-186 นายปิยะ สุขประเสริฐ 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-187 นางสาวปุณณภา ง้อตระกูล 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-188 นายพงศ์พันธ์ พรหมรักษ์ 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-189 นายพรรษกฤช ทองแสน 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-190 นายพัฒน์ จันทร์เพ็ญ 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-191 นายพีรดล จรูงจิตรอารี 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-192 นายภาณุมาศ ข่ายม่าน 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-193 นายฤทธิชัย ราชแป้น 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-194 นายวศิน เรืองกำเนิด 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-195 นายวิษกรณ์ กูลไขย์ 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-196 นายศิริเดช พูลเรือง 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-197 นายสมคิด ธีระบุญชัยกุล 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-198 นายสมบัติ พรหมสวรรค์ 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-199 นายเสรษฐสิริ กลางเมือง 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-200 นางสาวเสาวรส พันธสีนาม 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-201 นายอวยชัย วรรณกิจ 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-202 นายอัฑฒ์เมธ อัคคะทัพพ์นารา 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-203 นางอุไรวรรณ อุดมสินค้า 102-11-2028/6605-005 25 เมษายน 2566  
Visitors: 80,287