Certificate 28 มิถุนายน 2566

สัมมนาออนไลน์เรื่อง Digital Transformation and​ e-Learning ​Platform สำหรับการพัฒนา​บุคคลด้านพลังงาน

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
เวลา 19.00 - 20.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

วิทยากร
ดร.​ณรงค์​ ภู่อยู่​
- วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 2 (หพง.2)
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


 **คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-A-063 นายกฤติ์ณัฏฐ์ ปลื้มชัย 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-064 นายกฤษฎา จงไข่ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-065 นางสาวกัลยาภัสร์ ทิพย์เวศ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-066 นายกิตติพิชช์ เชาว์ดี 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-067 นายโกศล สนทอง 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-068 นายไกรวุฒิ เพชรนาวี 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-069 นายขจร​ศักดิ์ เลา​วิ​ชุ​ว​กร​นุกูล 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-070 นายจักรพันธ์ คงชัยกูล 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-071 นายเจตภพ แซ่โง้ว 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-072 นายเจริญ ฉันบุญช่วย 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-073 นายชยันต์ แสนสุดใจ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-074 นายชวิศ เดชดำรงค์โชค 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-075 นายชัย ทันมี 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-076 นายชุมพล ตั้งสุขสบายดี 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-077 นายฐตพล บงกชกาญจน์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-078 นายณัฐพงศ์ ทวีสุข 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-079 นายทินกร ชัยศักดิ์ประเสริฐ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-080 นายธนากร ปะคำ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-081 นาวาเอกธิติพันธุ์ พรินทรากุล 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-082 นายธิติสรณ์ จิระเกียรติกุล 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-083 นายธีรนันท์ ทองประมูล 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-084 นางสาวนิธิมา หนูหลง 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-085 นายนิพัธ แซ่แซน 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-086 นายนิวัฒน์ ภูมมา 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-087 นายปกรณ์ พรหมแก้ว 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-088 นายพัลลภ อยู่บรรยงค์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-089 ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธ์ วงศ์โสภา 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-090 นายภราดร จันทนุกูล 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-091 ว่าที่ร้อยตรีภูวเดช ชัยธราทิพ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-092 นายภูษิต ค้าเกิด 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-093 นายมนูญ รุ่งเรือง 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-094 นายมานะ นิลจันทร์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-095 นายมานะ วัฒนากร 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-096 นายรัชพล ตั้งใจทวีทรัพย์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-097 นายฤชากร ลิ่มจิรขจร 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-098 นายวรวิทย์ แพรภัทรประสิทธิ์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-099 นายวสุพล วัฒณะปภากร 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-100 นายวัฒนา อายตวงษ์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-101 นายวิโชติ อังเวโรจนวิทย์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-102 นายวินัย มีสุข 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-103 นายวิรัติ ยุทธวิชัย 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-104 นายวิวัฒน์ ชุติประภัสร์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-105 นายศุภกร โซวเจริญสุข 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-106 นายศุภลักษณ์ พิทักษ์วงค์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-107 นายสมเดช อุไรจารี 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-108 นายสมสิทธิ์ ทัศสุริยวงศ์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-109 นายสยาม การกระสัง 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-110 นายสุเทพ เข้มขัน 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-111 นายสุรัติ พัฒนา 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-112 นายอนันตชัย ประกอบสุข 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-113 นายอภิชาติ​ อนันต​ชัย​สิทธิ์​ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-114 นางสาวอรรัมภา ตรีรยาภิวัฒน์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-115 นายอรุณ​ แจ้งโพธิ์นาค 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-116 ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย มณีสุริยา 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-117 นายเอียนรัช ภู่เงิน 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-A-118 นายภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ 301-11-2028/6607-0078 28 มิถุนายน 2566  
Visitors: 80,287