Certificate 27 มิถุนายน 2566

 

อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
“การจัดทำแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม (กรณีผลิตพลังงานควบคุมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจากพลังงานแสงอาทิตย์)” รุ่นที่ 5

จัดอบรมโดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

(ภายใต้ MOU ความร่วมมือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย)

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค

บรรยายโดย
นายใจเพชร แก้วโภคา
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

**คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-B-272 นายกรสิทธิ์  สินสมบูรณ์ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-273 นายกฤติ์ณัฏฐ์ ปลื้มชัย  102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-274 นางสาวกัญญาภัค เพ็ญศรี 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-275 นายกิติพงษ์  พงษ์ศิริ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-276 นายกุลธร  วงค์เครือใจ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-277 นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-278 นายฉัตรชัย  โชติมิตร 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-279 นายณัฐวัตร คร้ามสมบุญ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-280 นายธนาคิม ปฎิภัทร์ขจร 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-281 นายธราเทพ สุขลิ่ม 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-282 นายธวัชชัย คาวินพฤกษ์ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-283 นายธวัชชัย มะลาคุ้ม 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-284 นายธีรศักดิ์ แสงสี 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-285 นายปณวัฒน์ สุดธนาพันธ์ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-286 นายประสาท สุนเลี้ยง 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-287 นางสาวพรชิตา แก้วมั่งเมือง 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-288 นางสาวพัชณิช์ภา  พิศาลดำรงสิทธิ์ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-289 นายวสันต์ ดวงประทุม 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-290 นายวสันต์ ยาทิพย์ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-291 นายวีร​ภัทร​ ไชย​พันธ์ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-292 นายเศรษฐสรร  ชนะศรีโยธิน 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-293 นายสมคิด พัชรนฤมล 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-294 นายสมโชค ชินสกุลเจริญ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-295 นายสมบัติ รามวงศ์ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-296 นายหะริน จิรกีรติรุ่งโรจน์ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-297 นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-298 นายอิสรา เอี่ยมสอาด 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-299 นายเอนก จันทนจินดา 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-300 นายพนา บุญจา 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-301 นางสาวบุญญาณี ศรีอ่อน 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-302 นางสาวเพชรดา หล่อปา 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
No.GENTHAI-66-B-303 นางสาวสิดารัศม์ ศุกระกาญจน์ 102-11-2028/6606-654 27 มิถุนายน 2566  
Visitors: 83,566