วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
“การจัดทำแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม (กรณีผลิตพลังงานควบคุมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจากพลังงานแสงอาทิตย์)” รุ่นที่ 2

จัดอบรมโดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

(ภายใต้ MOU ความร่วมมือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย)
........................................
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค
…………………………………
บรรยายโดย
นายใจเพชร แก้วโภคา
วิศวกรชำนาญการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
Visitors: 81,344