Certificate 13 กุมภาพันธ์ 2566

ความรู้พื้นฐานและ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

(The Basic knowledge and Relevance Standards of Standby Generator)

จัดโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

สนับสนุนการจัดโดย บริษัท ไทย อินดัสเทค จํากัด

 

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 บริษัท ไทย อินดัสเทค จํากัด

 บรรยายโดย

นายธัมรัต  พรหมเพ็ญรังษี

เลขาธิการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 

 **คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด Certificate 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-นามสกุล รหัสกิจกรรม วันที่อบรม หมายเหตุ
No.GENTHAI-66-B-055 นายธันวฤกษ์ บุญโสภา 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-056 นายปรมินทร์ วรรณะ 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-057 นายธราธิป วริณธนกุล 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-058 นายนัฐภูมิ มิดำ 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-059 นายอิทธิพล สังข์ยอด 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-060 นางสาวเต็มพร เชื้อกรด 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-061 นายอัครพล ชาวสวนงาม 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-062 นายไววิทย์ พรมตะวา 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-063 นายณัฐวุฒิ ชัยชนะ 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-064 นางสาวมนัชญา มหาวันแจ่ม 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-065 นางสาวลักษมณ วัฒนาพรโสภา 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-066 นางสาวกชกร สังขวดี 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-067 นางสาวเบญญทิพย์ มหาคุณ 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-068 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-069 นายวีรวุธ อุตสาหะ 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-070 นายอนุพงษ์ รอดพลอย 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-071 นางสาวมุทิตา งามยิ่งยวด 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-072 นางสาวแพรพลอย นิ่มสมบุญ 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-073 นายทรงพัฒน์ สามิตร 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-074 นายฌัญลกรณ์ ชินประยูร 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-075 นายวสิษฐ์พล จินดา 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-076 นายอัครเดช  เวชมงคล 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  ยกเลิกเลขที่วุฒิบัตร
No.GENTHAI-66-B-077 นายพชรพล รัตวัตร์ 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-078 นายนนธวัช หลานสัน 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-079 นางสาววิไลลักษณ์ จุ่นสาย 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-080 นายธีรยุทธ ทองคำสุก 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  ยกเลิกเลขที่วุฒิบัตร
No.GENTHAI-66-B-081 นางสาวชยาภัสร์ เกษสาคร 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-082 นายสิริพล ศิริอามาตย์ 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-083 นายอิทธิวัฒน์ นมเนย  102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-084 นายกฤตภาส รุ่งแสงตระการ 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-085 นายภัทรพล รอดชูแสง 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-086 นายธนวัฒน์  คำตา 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
No.GENTHAI-66-B-087 นางสาวเจนจิรา ศรีสาพันธ์ 102-09-2028/6602-075 13 กุมภาพันธ์ 2566  
Visitors: 81,341