อบรม “เพิ่มความรู้และทักษะ ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม (กรณีผลิตพลังงานควบคุมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจากแสงอาทิตย์)”

อบรม “เพิ่มความรู้และทักษะ ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

(กรณีผลิตพลังงานควบคุมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจากแสงอาทิตย์)”

จัดโดยสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ภายใต้ MOU ความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค

 

 

 

บรรยายโดย
- นายประพนธ์ ฟักอินทร์
หัวหน้ากลุ่มพลังงานควบคุม วิศวกรชำนาญการพิเศษ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
- นายชิษณุพงศ์ สัจจะวัฒนวิมล
นายกสมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
เลขาธิการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
- นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

Visitors: 61,120