ต่ออายุหนังสือรับรอง

 

 

เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-สกุล เลขที่หนังสือรับรอง  วันที่ออกหนังสือรับรอง วันที่หนังรับรอง
หมดอายุ
No.GENTHAI-65-A-221 นายธวัช  มีชัย คฟท. ก 1 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-222 นายสุชาติ  จงควินิต คฟท. ก 2 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-223 นายธัมรัต  พรหมเพ็ญรังษี คฟท. ก 3 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-103 นายทยุตข์ ทรัพย์ส่งสุข คฟท. ก 7 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-106 นายทัสมะ มุลเมฆ คฟท. ก 8 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-068 นายกนกพล พินธุกนก คฟท. ก 13 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-075 นายขวัญชัย บุญท้วม คฟท. ก 15 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-079 นางสาวจันทาภา พรหมพินิจ คฟท. ก 19 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-099 นายณัฐวัตร คร้ามสมบุญ คฟท. ก 25 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-104 นายทรงกิจ จิตภักดีบดินทร์ คฟท. ก 26 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-107 นายธนกร นวลเขียว คฟท. ก 28 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-112 นายธวัชขัย อภิไธยนนท์ คฟท. ก 30 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-116 นายนราธิป ศิริมาศ คฟท. ก 34 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-122 นายประดิษฐ์ ศรีสกุลอนุสรณ์ คฟท. ก 38 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-142 นางสาววิจิตรา จันตา คฟท. ก 49 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-143 นายวิรัตน์ ค้ำชู คฟท. ก 51 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-147 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิลธร คฟท. ก 54 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-165 นายอภิสิทธิ์ นิลเกษ คฟท. ก 60 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
No.GENTHAI-65-A-166 นายอัฑฒ์เมธ อัคคะทัพพ์นารา คฟท. ก 64 14 กันยายน 2565 13 กันยายน 2568
เลขที่วุฒิบัตร ชื่อ-สกุล เลขที่หนังสือรับรอง  วันที่ออกหนังสือรับรอง วันที่หนังรับรอง
หมดอายุ
No.GENTHAI-66-A-252 นายอายุวัฒน์ เมืองแดง คฟท. ก 68 31 สิงหาคม 2566 30 สิงหาคม 2569
No.GENTHAI-65-A-201 นายคมเอก โฆสิระโยธิน คฟท. ก 5 31 สิงหาคม 2566 30 สิงหาคม 2569
No.GENTHAI-65-A-241 นายสรพงษ์ ฉันชื่น คฟท. ก 58 31 สิงหาคม 2566 30 สิงหาคม 2569
No.GENTHAI-65-A-250 นายอรรถพร วรวงศ์ คฟท. ก 61 31 สิงหาคม 2566 30 สิงหาคม 2569
No.GENTHAI-65-A-223 นายประชา ทุสดี คฟท. ก 37 31 สิงหาคม 2566 30 สิงหาคม 2569
No.GENTHAI-65-A-226 นางสาวปรียาภรณ์ แสวงผล คฟท. ก 39 31 สิงหาคม 2566 30 สิงหาคม 2569
No.GENTHAI-65-A-203 นางสาวจันทาภา พรหมพินิจ คฟท. ก 19 31 สิงหาคม 2566 30 สิงหาคม 2569
No.GENTHAI-66-A-510 นายกิตติศักดิ์  พรหมมา คฟท. ก 14  31 สิงหาคม 2566  30 สิงหาคม 2569 
Visitors: 83,566