ตรวจสอบเลขที่การอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจกับสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เพื่อเป็นผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับรองข้อมูลให้กับสถานประกอบกิจการที่ยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

 

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2567

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

    

    

    

    

   

โครงการอบรม

“สร้างความรู้ความเข้าใจกับสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เพื่อเป็นผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับรองข้อมูล

ให้กับสถานประกอบกิจการที่ยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

จัดโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำลังจะออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 นั้น

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรม “สร้างความรู้ความเข้าใจกับสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เพื่อเป็นผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับรองข้อมูล” ให้กับสมาชิกสมาคมและบุคคลที่สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคคลากรให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กอรปกับทั้ง 3 สมาคม ได้มีสมาชิกสมาคมที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติที่สามารถต่อยอด ส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเป็นผู้ส่งข้อมูล ผู้รับรองข้อมูล

2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับประกาศและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งข้อมูล ผู้รับรองข้อมูล

3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และรูปแบบการขอรับใบอนุญาต พค.2 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมอบรม

วิศวกรไฟฟ้าผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 

บรรยายโดย

1. นายประพนธ์ ฟักอินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพลังงานควบคุม วิศวกรชำนาญการพิเศษ

2. นายอนันต์ บัลลังน้อย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพลังงานควบคุมกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 
เลขที่วุฒิบัตร           ชื่อ-สกุล           เลขที่ใบอนุญาต (กว.) สมาชิกสภาวิศวกร มือถือ E-mail รุ่นที่ วันที่อบรม
คฟท.ส-001 นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี วฟก.818 32538 - thammarat@northplusthai.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-002 นายเกษม จันทร์ประเทศ ภฟก.6551 34242 - q.kasem@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-003 นายขวัญชัย บุญท้วม พฟก.1124 269428 - Kwanchai.b@icloud.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-004 นายคมสัน ชูคง พฟก.830 248697 - komsanproject@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-005 นายคมเอก โฆสิระโยธิน วฟก.1130 172271 - khomeak.k@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-006 นางสาวจิรฐา ถิรดานน ภฟก.44367 225583 - jiratha.t@dksh.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-007 นายฉลอง กาญจนาศรีโรจน์ ภฟก.31932 161995 - chalong.emactcc@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-008 นายชยันต์ แสนสุดใจ พฟก.856 50925 - chayan2502@hotmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-009 นายชยุตพงศ์ มงคลเศรษฐ์ พฟก.936 259397 - chayootpong.aps@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-010 นายชวภณ ธนวัชณรงค์ ภฟก.20524 110510 - bcgw1035@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-011 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วศรี พฟก.990 262009 - narong.tc@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-012 นางสาวณัฐธยาน์​ ขุนชนะ​ ภฟก.38087 196615 -​ anny_ee11@hotmail.com​ 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-013 นายณัฐพงศ์ วงศ์นาม ภฟก.57864 273019 - nattapongoworm@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-014 นายณัฐพล จันทร์อินทร์ ภฟก.38892 201964 - nattapol30@hotmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-015 นายทยุตข์ ทรัพย์ส่งสุข ภฟก.13276 78162 - tayut@elmec.co.th 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-016 นายทัสมะ มุลเมฆ ภฟก.40078 206454 - Thasma.m@airportthai.co.th 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-017 นายธนปพน ชัยวาณิชยา วฟก.1088 53754 - non_group@hotmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-018 นายนฤพล สีโสภา ภฟก.55905 261595 - engineering_e@hotmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-019 นายนันทปรีชา ศรีไสยเพชร สฟก.3008 49392 - nun.pdm@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-020 นายบัณฑิต ไชยประณิธาน สฟก.3541 114552 - num_pps@hotmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-021 นายบุญเกิด อ่อนวิมล ภฟก.55029 253660 - boonkerd.onw@qsncc.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-022 นางสาวบุญญลักษณ์ สวนศรี ภฟก.53089 280910 - boonyalak.aps@outlook.con 1 30 พฤศจิกายน 2564
เลขที่วุฒิบัตร           ชื่อ-สกุล           เลขที่ใบอนุญาต (กว.) สมาชิกสภาวิศวกร มือถือ E-mail รุ่นที่ วันที่อบรม
คฟท.ส-023 นายประจวบ ขวัญนิมิตร สฟก.4661 99492 - pajuab_007@hotmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-024 นายปิยพันธ์ จันทร์เพ็ชร์ ภฟก.40033 203152 - Piyaphan60@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-025 นายพรชัย บรรจงใหม่ พฟก.464 65850 - mambo1419@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-026 นายพิชัย พุทธปัญญาญาณ ภฟก.38605 188819 - pichaibuddha@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-027 นายพิชาญ วิรารัตน์ ภฟก.39432 202969 - TL.treezone@hotmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-028 นางพุทธพร บุตรโพธิ์ ภฟก.25226 31288 - psiyapan007@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-029 นายภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ สฟก.6152 249530 - aka.pppoom@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-030 นายภาคภูมิ เลิศสิริโพธิ์ทอง ภฟก.60030 282660 - parkpoomnine@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-031 นายวชิระ จำปาแพง สฟก.5642 203415 - browny_en@hotmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-032 นายวิเชียร บุษยบัณฑูร วฟก.1053 32275 - Vichian.aps@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-033 นางสาวศศิธร หอมสุวรรณ ภฟก.59499 301438 - Sasithon31490@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-034 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิลธร พฟก.930 258067 - silthorn77@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-035 นายสกุลกร องค์มนตรี ภฟก.18852 91479 - ongmontri@hotmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-036 นายสดุดี สกุลดี ภฟก.31802 169175 - Ahlan.rpp@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-037 นายสมบัติ ฟักอินทร์ ภฟก.40040 203410 - sombut.fakin@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-038 นายสิทธิชัย จันแดง สฟก.6484 157920 - 63601123@kmitl.ac.th 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-039 ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ รุกขชาติ พฟก.1038 262061 - Suriya.r.aps@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-040 นายสุริยา ขรรค์บริวาร สฟก.3053 50362 - way_suriya@yahoo.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-041 นายอรรถพร วรวงศ์ ภฟก.49024 240771 - atthaphon.wo@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-042 นางอัจฉรา กุศลสร้าง ภฟก.47952 240252 - achara.aps@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-043 นายอัฑฒ์เมธ อัคคะทัพพ์นารา ภฟก.24807 130717 - audmate@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
คฟท.ส-044 นายอิทธิ นวลใหม่ พฟก.910 258620 - itti.ao.24@gmail.com 1 30 พฤศจิกายน 2564
 
Visitors: 80,289