นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี

ชื่อ - สกุล : นายธัมรัต  พรหมเพ็งรังษี

เลขที่หนังสือรับรอง : คฟท. ก 3

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 26 เมษายน 2562

ใช้ได้ถึงวันที่ : 25 เมษายน 2565

ออกโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

องค์กรแม่ข่ายที่ได้รับรองจากสภาวิศวกร

Visitors: 55,893