วีระ ยศปัญญา

ชื่อ - สกุล : นายวีระ  ยศปัญญา

เลขที่หนังสือรับรอง : คฟท. ก 52

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 31 ตุลาคม 2562

ใช้ได้ถึงวันที่ : 30 ตุลาคม 2565

ออกโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

องค์กรแม่ข่ายที่ได้รับรองจากสภาวิศวกร

Visitors: 83,566