วรพงษ์ วงศ์ราษี

ชื่อ - สกุล : นายวรพงษ์  วงศ์ราษี

เลขที่หนังสือรับรอง : คฟท. ก 47

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 31 ตุลาคม 2562

ใช้ได้ถึงวันที่ : 30 ตุลาคม 2565

ออกโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

องค์กรแม่ข่ายที่ได้รับรองจากสภาวิศวกร


Visitors: 83,566