ภูมิ เจริญพงศ์

ชื่อ - สกุล : นายภูมิ  เจริญพงศ์

เลขที่หนังสือรับรอง : คฟท. ก 41

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 31 ตุลาคม 2562

ใช้ได้ถึงวันที่ : 30 ตุลาคม 2565

ออกโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

องค์กรแม่ข่ายที่ได้รับรองจากสภาวิศวกร

Visitors: 61,122