ปรียาภรณ์ แสวงผล

ชื่อ - สกุล : นางสาวปรียาภรณ์  แสวงผล

เลขที่หนังสือรับรอง : คฟท. ก 39

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 31 ตุลาคม 2562

ใช้ได้ถึงวันที่ : 30 ตุลาคม 2565

ออกโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

องค์กรแม่ข่ายที่ได้รับรองจากสภาวิศวกร

Visitors: 66,525