ฉลองชัย อย่างธารา

ชื่อ - สกุล : นายฉลองชัย  อย่างธารา

เลขที่หนังสือรับรอง : คฟท. ก 21

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 31 ตุลาคม 2562

ใช้ได้ถึงวันที่ : 30 ตุลาคม 2565

ออกโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

องค์กรแม่ข่ายที่ได้รับรองจากสภาวิศวกร

Visitors: 61,120