นางสาวยศยา ภัทรภูมีมิตร

ชื่อ - สกุล : นางสาวยศยา ภัทรภูมีมิตร

เลขที่หนังสือรับรอง : คฟท. ก 12

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 26 เมษายน 2562

ใช้ได้ถึงวันที่ : 25 เมษายน 2565

ออกโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

องค์กรแม่ข่ายที่ได้รับรองจากสภาวิศวกร

Visitors: 66,529