นางสาวนุชนดา กระแสโสม

ชื่อ - สกุล : นางสาวนุชนดา กระแสโสม

เลขที่หนังสือรับรอง : คฟท. ก 9

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 26 เมษายน 2562

ใช้ได้ถึงวันที่ : 25 เมษายน 2565

ออกโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

องค์กรแม่ข่ายที่ได้รับรองจากสภาวิศวกร

Visitors: 66,527