ประกาศสมาคมฯ

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2565

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

   

   

   

   

  

"กรมธุรกิจพลังงานเห็นว่า ต้องตีตามความหมายที่เข้าใจกันในวงการทางเทคนิคว่า ภาชนะบรรจุน้ำมันที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำมันดีเซล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขนาดไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ขนาดไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลิตร ไม่ใช่ภาชนะบรรจุน้ำมันตาม ข้อ ๖ ของกฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖

อนึ่ง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนด” 

Visitors: 53,307