ประกาศผลทดสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน การออกแบบและติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2562

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย 

    

    

 

ชื่อ - สกุล : นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
เลขที่หนังสือรับรอง : คฟท. ก 3
วันที่ออกหนังสือรับรอง : 26 เมษายน 2562
ใช้ได้ถึงวันที่ : 25 เมษายน 2565
ออกโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
องค์กรแม่ข่ายที่ได้รับรองจากสภาวิศวกร

Visitors: 583