สัมมนาเรื่อง การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)

การสัมมนาเรื่อง การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)
จัดโดย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
Visitors: 78,452