อบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 10

อบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 10
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2561
เวลา 09:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
วิทยากรโดย
ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้
นายสุชาติ จงควินิต
นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
นายธวัช มีชัย
นายพรชัย บรรจงใหม่
Visitors: 80,285