อบรมเรื่อง ระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรอง

วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
สนับสนุนวิทยากรอบรมเรื่อง ระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรอง
ณ ห้องประชุมB ชั้น 1 อาคารอำนวยการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดสำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
วิทยากรโดย
ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้
นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
นายพีระวัฒน์ แตงกล่อม
นายพรชัย บรรจงใหม่
Visitors: 81,343