เกี่ยวกับสมาคม

 

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2567

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

    

    

    

    

   

ประวัติสมาคม

จากการที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อจัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลาในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวเป็นเวลา 2 – 3 ปี คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมกันทุกเดือนทำให้มีความเห็นไปในแนวเดียวกันว่า ควรจะมีการจัดตั้งชมรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ขาย ผู้ติดตั้ง รวมทั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งทางด้านกฎหมาย มาตรฐาน ประสบการณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และอื่นๆ จึงได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยเชิญตัวแทนจากบริษัทผู้ขาย ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมาร่วมประชุมที่ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 3 อาคาร วสท. มีมติให้ตั้งเป็นชมรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมี นายธวัช มีชัย เป็นประธานชมรมฯ ต่อมาชมรมได้ปรับเปลี่ยนยกระดับเป็นสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายธวัช มีชัย เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยแรก (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561) โดยมีผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผู้สนใจเป็นสมาชิก
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
     1. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ 
     2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่เทคโนโลยีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานด้านระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
     4. เพื่อเป็นศูนย์กลางรณรงค์ การส่งเสริมความรู้ ด้านความปลอดภัยในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแก่บรรดาเครือข่ายและสมาชิกทั่วประเทศ 
     5. เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านวิชาการของผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสร้างความสามัคคีในหมู่
     สมาชิกของชมรมฯ 
     6. เพื่อเป็นการสนับสนุนและประสานงานให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 

Visitors: 78,449